Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring (hierna de “Privacyverklaring”) van Basin ChemEco NV, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Gravestraat 7/A, en met als ondernemingsnummer 0403.102.504, die de ververkingsverantwoordelijke is.

Basin ChemEco hecht veel belang aan jouw privacy. Wij handelen dan ook steeds in overeenstemming met Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: de "Verordening") en met de toepasselijke Belgische privacywetgeving.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. De Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen onze klanten, prospecten, leveranciers, sollicitanten, personeel en partners enerzijds en Basin ChemEco anderzijds.

Wij wensen je zo goed mogelijk te informeren over jouw privacy. Indien je na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen hebt omtrent onze diensten en jouw privacy, kan je ons steeds contacteren via de volgende contactgegevens:

Gravestraat 7/A
8750 Wingene
T: +32 51 65 00 10
F: +32 51 65 81 05
info@basin.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken verschillende van jouw persoonsgegevens. Zo verwerken wij bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens (voornaam, naam,…) en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres). Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op jou in jouw hoedanigheid van klant of leverancier van ons bedrijf, maar ook op jou als zakelijke relatie van één van onze klanten.

Wij verwerken deze gegevens omwille van verschillende doeleinden. Zo verwerken wij jouw gegevens onder meer met het oog op onze algemene en financiële administratie, kantoorbeheer, correcte dienstverlening voor ons cliënteel, het aanwerven van nieuw cliënteel, het aanwerven van nieuw personeel, etc.

Verder maken wij voor onze website ook gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze cookieverklaring onderaan deze pagina.

Bij gebruik van deze website kan Basin ChemEco ook andere persoonsgegevens van jou verzamelen. Dit gaat onder meer over welk browsertype of besturingsprogramma dat je gebruikt of vanuit welk IP-adres je verbinding maakt met onze website of de domeinnaam van de website via dewelke je onze website bereikt, of waarlangs je onze website verlaat. Dit maakt het ons mogelijk het gebruik van website voor jou en andere gebruikers permanent te optimaliseren. Bovendien zorgen we ervoor dat deze gegevens waar mogelijk worden geanonimiseerd en/of geaggregeerd.

De rechtsgronden waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op welke gronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hieronder geven wij een kort overzicht op welke rechtsgronden wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Omdat je jouw toestemming hebt gegeven

Wij verwerken sommige persoonsgegevens omdat je hiervoor jouw uitdrukkelijke en specifieke toestemming hebt gegeven. Zo geef je bijvoorbeeld uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die je ons bezorgt via ons contactformulier. Je kan deze toestemming steeds intrekken. Als je jouw toestemming intrekt, mogen wij de desbetreffende persoonsgegevens niet verder verwerken op grond van die toestemming.

Om onze wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten verschillende wettelijke verplichtingen naleven. Voor heel wat van die verplichtingen moeten persoonsgegevens bijgehouden worden. Zo houden wij bijvoorbeeld in het kader van onze boekhoudkundige verplichtingen bij welke producten in welke hoeveelheid we hebben geleverd aan een bepaalde klant.

Om een contract uit te voeren

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomsten die wij hebben met onder meer ons cliënteel, onze leveranciers en ons personeel. Zo houden wij bijvoorbeeld voor de correcte levering van onze producten het adres waarop moet geleverd worden.

Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben

Wij verwerken sommige persoonsgegevens omdat ze noodzakelijk zijn om onze belangen te beschermen. Wij verwerken enkel gegevens op basis van deze rechtsgrond indien ons belang zwaarder doorweegt dan het recht op privacy van de betrokkene. Zo houden wij bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens bij om onze relaties met leveranciers te behouden en omwille van redenen van klantenbeheer.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden slechts door een beperkt aantal personen verwerkt. Enkel werknemers van of sommige zelfstandigen verbonden aan Basin ChemEco hebben toegang tot jouw gegevens.

Daarnaast werken wij samen met enkele dienstverleners die in beperkte mate jouw gegevens kunnen verwerken. Wij nemen steeds de nodige maatregelen zodat deze dienstverleners jouw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring, en voor de doeleinden en op de manier die door ons zijn vooropgesteld. Bovendien werken wij enkel samen met leveranciers die voldoen aan de vereisten van de Verordening.

Jouw persoonsgegevens worden voor het overige nooit doorgegeven aan derden.

Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Behoudens jouw uitdrukkelijke toestemming om bepaalde gegevens langer bij te houden, houden wij jouw persoonsgegevens niet langer bij dan nodig. Wij houden jouw persoonsgegevens bovendien maar zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om die persoons gegevens bij te houden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je verschillende rechten. Wanneer wij voor een verwerking om toestemming vragen, dan kan je die toestemming op elk moment weer intrekken.

Als je een van deze onderstaande rechten wilt uitoefenen, kan je ons steeds contacteren op volgend e-mailadres: lleenknecht@basin.be. Wij proberen jouw verzoek steeds te beantwoorden, en indien mogelijk te behandelen, binnen een maand na ontvangst van dat verzoek. Om jouw aanvraag concreet te behandelen vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast moeten wij de identiteit van de verzoeker kunnen nagaan. Gelieve dan ook een kopie van uw identiteitskaart te voegen bij uw verzoek. Zonder deze kopie, kunnen wij jouw aanvraag mogelijk niet behandelen.

Recht op inzage

Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Wil je inzage in jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, kan je ons steeds contacteren op volgend e-mailadres: lleenknecht@basin.be.

Als je jouw recht van inzage uitoefent zullen wij jou een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw verwerkte gegevens.

Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-, of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven.

Recht op verbetering

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

Recht op gegevenswissing

Als je vermoedt dat wij bepaalde van jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, dan kan je vragen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op bezwaar

Ben je het niet eens met de manier waarop wij bepaalde persoonsgegevens verwerken dan kan je je daartegen verzetten. Wij zullen dit verzet inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.

Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen dat jouw persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou, of rechtstreeks aan een derde partij, worden overgedragen.

De Verordening en andere privacywetgeving voorziet hierop een aantal beperkingen, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

Update Privacyverklaring

Wij zijn gerechtigd deze Privacyverklaring up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op onze website. Het is in dat kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen.

Andere websites

De website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacypraktijken van enige derde partij.

Vragen en klachten

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je steeds terecht op volgend e-mailadres: lleenknecht@basin.be.

Daarnaast heb je steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookieverklaring

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt de website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker. Soms wordt een cookie geplaatst door een andere partij dan de uitbater van de website (zogenaamde third party cookies).

De webserver van de nv Basin Chemie registreert het “click-and-surfgedrag” van de gebruiker teneinde de toepassingen en het gebruik van de website te optimaliseren. De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te wijzigen. De nv Basin Chemie wijst de gebruiker er echter op dat in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunnen worden benut.