Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Algemene voorwaarden - Uitsluiting voorwaarden klant

Tenzij expliciet anders bedongen komt elke overeenkomst met Basin Chemie NV (hierna: "Basin") tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden en desgevallend de bijzondere voorwaarden vermeld in de laatste offerte of orderbevestiging van Basin m.b.t. betreffende goederen. De bijzondere voorwaarden zullen voorrang hebben op de algemene. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna: de "Klant") worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs in geval van ondertekening door Basin van een contract of enig ander document dat uitgaat van de Klant.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Basin fabriceert en verkoopt klevers, lijmen, vernissen, gekleurde lakken, kleurstoffen en andere chemische producten van diverse samenstellingen voor diverse doeleinden, in het algemeen bestemd voor de hout -en lederbewerkende industrie. Zij worden gemaakt volgens de geldende nationale en Europese regelgeving.

2.2. Basin verkoopt tevens allerhande materialen met betrekking tot de verwerking van de producten vermeld in art. 2.1. Basin koopt deze materialen in bij derde leveranciers.

2.3. Offertes van Basin vervallen 14 dagen na de offertedatum. De overeenkomst komt definitief tot stand wanneer de Klant schriftelijk te kennen geeft het aanbod te aanvaarden. Verkochte goederen worden niet teruggenomen door Basin (ook niet deels).

Artikel 3 - Kennis in hoofde van de Klant

3.1. De gewichten, capaciteiten, hoeveelheden en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, technische fiches, gebruiksaanwijzingen, veiligheidsfiches, etc. hebben het karakter van benaderende aanduidingen zonder dat deze verbindend zijn voor Basin.

3.2. De Klant erkent de technische fiches, veiligheidsfiches en gebruiksaanwijzingen van de bestelde c.q. geleverde goederen voorafgaand aan het contracteren te hebben ontvangen. De Klant verklaart tevens voldoende op de hoogte te zijn, onder meer aan de hand van monsters en stalen die Basin voorafgaand aan het contracteren aan de Klant verschafte alsook door deelname aan workshops die in de lokalen van Basin georganiseerd worden, van alle toepassingstechnieken en mogelijkheden van de bestelde c.q. geleverde producten, alsook van de wettelijke en technische normen en hoeveelheden die vereist zijn om de beoogde oppervlakken conform de regels van de kunst met de bestelde c.q. geleverde goederen te behandelen.

3.3. De Klant is er onder meer van op de hoogte dat (1) een te hoge vochtigheidsgraad van de lucht en van het te bewerken hout of de vezelplaten gebrekkige resultaten kunnen veroorzaken en dat zich ingevolge hiervan schuimvorming kan voordoen, (2) een te hoge warmte, het drogen of polymeriseren van de geleverde goederen bespoedigt en eveneens complicaties met zich mee kan brengen, (3) het samen verwerken van producten, die niet in evenwaardige omstandigheden qua temperatuur of vochtigheidsgraad gestockeerd werden, gebreken in de verlijming of in de vernisfilm kunnen veroorzaken, (4) een te hoge snelheid van de luchtcirculatie in de werkplaats gebreken in de verwerking kan veroorzaken, (5) de geleverde goederen gebruiksklaar zijn en niet gemend mogen worden met andere producten (van andere leveranciers), additieven en/of kleurstoffen, wat immers eveneens gebrekkige resultaten kan veroorzaken.

3.4. Vermits hout een natuurproduct betreft en naargelang de structuur, dikte, kwaliteit, ouderdom, etc. anders reageert op behandeling met de producten van Basin, erkent de Klant het belang om alvorens de beoogde oppervlakte met de geleverde goederen te behandelen, de goederen te testen in evenwaardige omstandigheden (idealiter een te verwaarlozen gedeelte van de te behandelen oppervlakte).

3.5. In geval van wederverkoop van de geleverde goederen, wordt de Klant geacht de koper alle documenten en kennis te hebben verschaft in de zin van dit artikel.

Artikel 4 - Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de Klant.

4.2. Officiële verhogingen in de productiekosten (lonen, materiaal, grondstoffen - die vooral bestaan uit petrochemische producten die sterk aan prijsschommelingen onderhevig zijn - transportkosten, invoerrechten) of prijswijzigingen bij de leveranciers van Basin kunnen steeds tot prijsherziening aanleiding geven. Indien de leveringen of werken door toedoen van de Klant dienen te worden uitgesteld, heeft Basin het recht om de prijzen aan te passen.

4.3. Meer-leveringen alsook kosten voor montage, proefnemingen, onderzoeken in het laboratorium van Basin, technische inlichtingen, verwerking, inbedrijfname, reizen, logies of aanverwante, zijn nooit in de opgegeven prijs inbegrepen. Deze leveringen c.q. kosten worden afzonderlijk aangerekend aan de op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen van Basin.

Artikel 5 - Facturen en betalingen

5.1. De Klant dient facturen van Basin onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de Klant onweerlegbaar geacht een factuur van Basin aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

5.2. Betalingen dienen te geschieden contant op de zetel van Basin te Wingene, dan wel per overschrijvingsopdracht op de bankrekening van Basin.

5.3. Facturen van Basin zijn betaalbaar, zonder korting. Behoudens vermelding van een concrete vervaldag, is de factuur betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de Klant van de factuur. De Klant is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd die overeenkomt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met twee procentpunten, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 250 EUR. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d., om welke reden ook (zoals voor contante betaling) worden niet toegestaan.

5.4. Bij betalingsachterstal heeft Basin het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de Klant te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de Klant is Basin gerechtigd integrale vooruitbetaling of waarborgen te eisen, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren.

5.5. Het trekken of aanvaarden van wissels, cheques, of andere verhandelbare documenten (voor zover aanvaard door Basin), houdt geen schuldhernieuwing in en vormt geen afwijking op deze algemene voorwaarden. Alle inning- en protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde wissels, postontvangkaarten, cheques en andere waardepapieren zijn steeds ten laste van de Klant.

5.6. De Klant kan eventuele schuldvorderingen op Basin, zelfs indien vaststaand en opeisbaar, niet compenseren met schuldvorderingen van Basin op de Klant. Omgekeerd kan Basin zich wel op compensatie beroepen.

Artikel 6 - Levering en leveringstermijn

6.1. Alle goederen worden geleverd ex works (EXW) op de maatschappelijke zetel van Basin te Wingene. Indien Basin zich verbindt tot transport of verzenden van de goederen, is dit op risico van de Klant, zelfs indien franco bestemming wordt verkocht.

6.2. De aangeduide leveringstermijnen zijn benaderend en gelden enkel als aanwijzing. Vertraging in de levering en alle gevallen van overmacht kunnen nooit aanleiding geven tot prijsvermindering, schadeloosstelling of contractbreuk. Zij leveren evenmin het recht op om de overeenkomst als beëindigd of verbroken te beschouwen.

6.3. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de Klant alle risico's. Ingeval van weigering van afname, zullen de stockagekosten ten laste worden gelegd van de Klant aan de gebruikelijke huurprijs.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud - risico - pandrecht

7.1. Alle (verkochte) goederen blijven eigendom van Basin tot de Klant zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico onmiddellijk (zodra mogelijk) op de Klant overgaat (vanaf de totstandkoming van de overeenkomst of, bij niet-geïndividualiseerde goederen, vanaf de individualisatie ervan door Basin). De Klant mag goederen die niet integraal betaald zijn niet vervreemden, incorporeren, door bestemming onroerend maken, noch in pand geven of met enig ander recht of zekerheid bezwaren ten gunste van derden. Indien de Klant niet (volledig) betaalde goederen toch verkoopt, wordt de schuldvordering van de Klant op de derde-koper van rechtswege op Basin overgedragen (onverminderd andere rechtsmiddelen die Basin kan laten gelden ten aanzien van de Klant en/of de derde-koper), met dien verstande dat deze cessie de Klant op geen enkele wijze bevrijdt noch als (gedeeltelijke) betaling aan Basin geldt en enkel door Basin effectief van de derde-koper ontvangen betalingen in mindering zullen komen van de schuld van de Klant aan Basin.

7.2. Tot dekking van de betaling van de geleverde goederen, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de vestiging van een pandrecht in de zin van art. 2071 e.v. op alle goederen geleverd door Basin aan de Klant in het kader van vroegere contractuele relaties.

Artikel 8 - Aanvaarding - vrijwaring en aansprakelijkheid

8.1. De Klant dient alle leveringen van Basin grondig te (laten) controleren bij de inontvangstname van de goederen. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding (ingevolge algehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen), worden de geleverde goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 10 dagen na inontvangstname.

8.2. Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen gebreken.

8.3. Basin garandeert niet dat de beoogde resultaten dan wel de resultaten zoals vermeld in de technische fiche of gebruiksaanwijzing worden bereikt, en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.4. Basin is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een gebruik met miskenning van hetgeen uiteengezet in artikel 3, of enig ander onoordeelkundig gebruik door de Klant of door derden van de geleverde goederen (bv. op vlak van hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, lichtinval enz.). Bovendien wordt elke aansprakelijkheid voor de renovatie van parket met producten van Basin uitdrukkelijk uitgesloten.

8.5. Doorverkoop van de geleverde goederen aan derden, of verwerking van de geleverde goederen bij of door derden geschiedt geheel op eigen risico van de Klant. In geval van gebreken in de geleverde goederen en/of gebreken naar aanleiding van de verwerking van de geleverde goederen, zal de derde uit hoofde hiervan geen enkele aanspraak lastens Basin kunnen formuleren. De Klant wordt geacht enkel te contracteren met derden die deze uitsluiting van aansprakelijkheid aanvaarden. In elk geval is de Klant er toe gehouden Basin te vrijwaren voor alle aanspraken van voormelde derden.

Minstens, in geval van schade waarvoor zowel Basin als derden en/of de Klant (mede) aansprakelijk zou zijn, is Basin slechts aansprakelijk in de mate haar fout(en) tot de schade zou(den) hebben bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van Basin wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van Basin in bepaalde schade niet bepaald zou kunnen worden, is Basin hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

8.6. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van Basin vervalt bovendien één jaar na de levering (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren). In geval van aansprakelijkheid kan Basin bovendien hoogstens gehouden worden tot vervanging van de geleverde goederen, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de Klant verder verhaal heeft. Bovendien is elke aansprakelijkheid beperkt tot drie maal de verkoopprijs.

Artikel 9 - Verbreking en ontbinding

Basin heeft steeds het recht en de keuze om ofwel de dwanguitvoering te vorderen ofwel de koop-verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de Klant in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen. In geval van ontbinding verbindt de Klant zich tot teruggave van de geleverde goederen, binnen de 24 uur na ontvangst van het aangetekend schrijven van Basin waarin de ontbinding wordt meegedeeld en de teruggave wordt gevorderd. Indien de koopovereenkomst wordt ontbonden ten laste van de Klant, verbindt de Klant zich tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de waarde van de goederen, onverminderd het recht van Basin op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt, alle andere schade en de gebeurlijke gerechtskosten. Betaalde voorschotten komen hier bovenop toe aan Basin als schadevergoeding.

Artikel 10 - Diversen

10.1. Alle vorderingen tegen Basin verjaren twee jaar na levering van de goederen, onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of de algemene of bijzondere voorwaarden van Basin.

10.2. Bedingen in deze voorwaarden en andere contractuele documenten zullen steeds zo geïnterpreteerd worden dat ze geldig en afdwingbaar zijn. Als bedingen in een bepaalde interpretatie of bepaalde omstandigheden nietig zijn, zal de nietigheid zich tot die interpretatie c.q. situatie beperkten en blijft het beding gelden in elke andere interpretatie c.q. situatie. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een beding beperkt zich tot de betreffende bepaling en laat de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet. Indien een bepaling nietig, ongeldig en/of niet afdwingbaar is vermits ze wettelijke beperkingen zou overschrijden, dan zal de bepaling niet nietig zijn, maar worden partijen geacht een bepaling te zijn overeengekomen in overeenstemming met de maximaal toelaatbare beperking onder het toepasselijke recht, zoals in dat geval door de rechter zal worden vastgesteld, en zal de bepaling die deze beperkingen te boven gaat dienovereenkomstig en automatisch worden aangepast.

Artikel 11 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank

11.1. Alle overeenkomsten met Basin worden beheerst door het Belgisch recht. De werking van elk internationaal verdrag terzake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. Naargelang de hoedanigheid van de Klant, zijn enkel de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen de Klant en Basin zouden rijzen.

 

Nieuwe tarief & condities vanaf 01 januari 2020.